OMP Hatama Mosaun Sensura - ITL | BUAT HOTU KONA BA TIMOR-LESTE

ATUALIDADE

Post Top Ad

OMP Hatama Mosaun Sensura

Xefi bankada PLP Fidelis Magalhaes hateten, Oposizaun Maioria Parlamentar (OMP) hatama mosaun sensura, tanba Governu seidauk lori fali programa ba Parlamentu Nasional (PN).
Ami hatama Mosaun Sensura, tanba Governu seidauk lori fali programa mai iha Parlamentu Nasional,” dehan deputadu Fidelis, ba jornalista sira, hafoin remata isar bendeira, 28 Novembru, iha Munisipiu Covalima, Kuarta (29/11/2017).
Nia dehan, Mosaun sensura nee hanesan metodu ida atu protesta konfiansa Parlamentu nian ba iha Governu, tanba tuir Konstituisaun Parlamentu maka hahoris Governu.

Iha parte ketak, Prezidente PN Aniceto Guterres hateten, Iha mos mosaun sensura ba Governu iha kestaun inportante Deputadus sira ezije, presidente parlamentu Nasional atu bele halo ajendamentu iha informsaun neebe imi hatene tiha ona.

Prezidente PN Aniceto mos rona hotu ona deputadu sira husi lider bankada, sei tetu uja nia kompetensia nudar Prezidente PN atu hola desizaun, tetu hare ba rezimentu PN.

Entretantu Ministru Presidensial Consellu Ministru Adriano do Nascimento hateten, Tuir konstituisaun no tuir rejimentu Parlamentu Nasional atu halo julgamentu ba implementasaun ba programa Governu, agora programa seidauk lao Oposizaun Maioria Parlamentar atu halo oinsa.

@STL

No comments:

Post a Comment