Dom Virgilio : Povu akompaña situasaun polítika ho maturidade - ITL | BUAT HOTU KONA BA TIMOR-LESTE

ATUALIDADE

Post Top Ad

Dom Virgilio : Povu akompaña situasaun polítika ho maturidade

Bispo Diocese Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva hato’o parabens ba povu Timor – Leste tamba iha maturidade hodi akompaña tensaun polítika ne’ebe nasaun ne’e infrenta.

Lider maximu uma kreda Diocese Dili nian, hato’o lia hirak nee ba GMN, Sesta-feira nee iha ninia mensajen ba loron Natal nian, 25 Dezembru no simu tinan foun 2018 ba povu Timor – Leste.

Dom. Virgílio do Carmo apela ba povu atu nafatin pasiensia hodi Nai Ulun sira bele buka dalan nebe diak hodi solusiona tensaun politika nebe ida.

“ Ita haree to´o oras ne´e povu buka akompanã situasaun ho maturidade  ida katak povu koalia no partisipa hodi rona ema nia hanoin, maske iha situasaun ida ne´ebe ita hotu preokupa”, dehan Bispo Diocese Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva.

Bispo Virgílio haktuir  povu partisipa iha demokrasia ida ne´e hodi rona ema hotu nia hanoin no hatudu sira maturidade ida ne´ebe diak, nia fo parabens ba povu Timor-Leste iha tempu natal ida ne´e.

“ Ita komprende dau-daun ona konaba folin no valor demokrasia nian, hau hanoin desde uluk iha eleisaun povu fo ona fiar ba nai ulun sira, maibe ita haree ba tensaun politika ida agora povu Timor- Lste sei nafatin fo fiar ba Nai Ulun sira no ita fiar katak sira iha kbi´it atu fo solusaun”, hein amo Bispo.

Bispo dahat Diocese Dili nee hatete povu pasiensia no nafatin fo sira nia fiar ba Nai Ulun sira katak ho sira nia matenek no maromak nia tulun sira sei buka dalan ida ne´ebe diak liu ba povu ida ne´e.
“ Buat ida ne´ebe ita hakarak husi ita nia Nasaun hanesan Nasaun foun no demokratiku mak buat ida deit , hanesan Nasaun foun ne´e tenke fiar nafatin ba ninia Historia no Konstituisaun atu povu bele kontente no haksolok ho desizaun saida mak Nai Ulun sira foti bele refleta nafatin ba ita nia esperitu Konstituisional nian”, esperansa Bispo.

Bibiatan sarani Diocese Dili nee fiar katak bainhira buat hotu lao tuir ona konstituisaun no lei, ida ne´e tuir Bispo nia hanoin bele fo ona satisfasaun ba ema hotu tanba konstituisaun hanesan sasukat absolutu primeira no segundo ba desizasaun saida deit  mak Nai Ulun sira foti, ida ne´e tenke haree ba desizaun ida ne´ebe bele halo povu hakmatek.

Amo Bispo dehan tan, “ Atu povu bele hakamatek no moris iha dame nia laran no buat ne´ebe bele fo satisfasaun ba ema hotu ida ne´e mak ita hein, maibe fila-fali ba Nai ulun sira, ita hotu hein no fo nafatin fiar ba sira ba desizasaun saida deit mak iha, ita buka rona halo tuir ba Nasaun ida ne´e nia diak”.

@gmntv.tl

No comments:

Post a Comment