Dalan Laiha ba Eleisaun Antisipada - ITL | BUAT HOTU KONA BA TIMOR-LESTE

ATUALIDADE

Post Top Ad

Dalan Laiha ba Eleisaun Antisipada

Deputada bankada CNRT Carmelita Moniz hatete, eleisaun antisipada mosu bainhira laiha partidu ida maioria parlamentar. Tanba ne’e nia esplika kuandu iha partidu balun bele garante maioria parlamentar laiha dalan atu ba eleisaun antidsipada.
“Tuir konstituisaun RDTL artigu 100 mos hatete, depois de eleisau fulan rua labele halo desolusaun ba Parlamentu Nasional (PN), tanba eleisaun Antisipada ne’e mosu kuandu iha desolve PN husi Prezidente Republika (PR) bainhira krize grave institusional, se institusional hotu lao normal hela ne’e oinsa mak ita bele ba eleisaun antisipada,” dehan deputada Carmelita Moniz ba Jornalista sira iha edefisiu PN, Kuarta (18/10/2017).

Nia hatutan, agora daudaun partidu minoria mak kaer governu bankada maioria mak iha opozisaun, kuandu programa ne’ebe mak governu minoria haruka la pasa dala rua mak governu ne’e monu no opozisaun ne’ebe maioria bele avansa kedan hodi forma governu nune’e labele hakat ba eleisaun antisipada.

“Se ita hakarak atu ba eleisaun antisipada maibe osan iha ne’ebe, kuandu eleisaun tan nia gastus ne’e bo’ot tebes,” dehan Carmelita.

Maski nune’e, Primeiru Ministro (PM) Mari Alkatiri deklara ona ba publiku bainhira governu ne’ebe nia lidera monu iha dalan klaran tenke avansa ba eleisaun antisipada.

*thetimor-news.com

No comments:

Post a Comment