Eleisaun Antisipada, Assanami: Prezidente Maka Sei Intrepreta - ITL | BUAT HOTU KONA BA TIMOR-LESTE

ATUALIDADE

Post Top Ad

Eleisaun Antisipada, Assanami: Prezidente Maka Sei Intrepreta

Prezidente Partidu PD Mariano Assanami Sabino hateten, Bainhira eleisaun antisipada akontese nee Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo maka sei intrepreta tuir konstituisaun haruka.
Nee Prezidente maka  sei intrepreta lalaok kontituisaun sira, I Prezidente maka sei foti ida nee, entaun nudar partidu tenke preparadu kondisaun saida deit, mais PD hare katak opsaun ida eleisaun antisipada nee opsaun ida ikus liu tanba ita laiha tan dalan para atu bele kolia ba malu,” dehan Prezidente PD Assanami, ba STL, iha nia servisu fatin, Mandarin, Dili, Kinta (30/11/2017).
Eis Ministru Agrikultor e Peska nee hanoin dalan ida maka Governu nee bele halo inkluzaun, nakloke para halo debate karik partidu seluk mos bele tama tan ba Governu, presiza servisu hamutuk ba  ba rai ida nee.

Maske nunee Prezidente PD nee dehan, Prezidente CNRT laprezensa  hanoin ba future neebe maka Prezidente CNRT karik iha nee, Prezidente PLP ho Khunto rasik, nunee PD ho Fretilin hotu hotu iha nee maka halo dialog depois iha dialog maka buka solusaun.

Iha parte ketak Xefi bankada Fretilin Francisco Miranda Branco hateten, bainhira Programa Governu ba daruka lori ba aprzenta iha Parlamentu Nasional lapasa, posibilidade ba eleisaun antisipada.

@STL

No comments:

Post a Comment