OMP Retira Mosaun Sensura, Governu Submete Programa Ba PN - ITL | BUAT HOTU KONA BA TIMOR-LESTE

ATUALIDADE

Post Top Ad

OMP Retira Mosaun Sensura, Governu Submete Programa Ba PN

Primeiru Ministru Mari Alkatiri hateten, Parlamentu Nasional liu husi Oposizaun Maioria Parlamentar (CNRT, PLP no Khunto) halo ona mosaun de sensura signifika programa nee submete fali ka lasubmete ba Parlamentu Nasional, Parlamentu Nasional tenke retira fila fali mosaun de sensura.
Hau mai vizita ADN programa Governu submete ka lasubmete Parlamentu Nasional liu husi OMP halo mosaun sensura signifika submete fali ka lasubmete nee Parlamentu Nasional retira fali mosaun sensura ami submete ba Parlamentu,” dehan PM Mari ba jornalista sira, hafoin halo vizita ba Edifisiu ADN, Dili, Tersa (05/12/2017).
Maske nunee Primeiru Ministru hateten, Governu sei haruka programa VII Governu Konstitusional ba PN, iha semana ida nee ou semana oin.

Iha parte ketak Deputadu husi Bankada PD Luis Mendes Ribeiro hatete, mosaun sensura neebe mak opozisaun aprezenta laiha tempu ida urjensia atu halo deskute. Nunee mos kona ba rekursu ba OR, neebe opozisaun hatoo ba Prezidente PN, seidauk halo ajenda ba diskusaun nee laos dada tempu.

Entretantu Xefi bankada PLP Fidelis Magalhaes hateten, Oposizaun Maioria Parlamentar hatama mosaun sensura, tanba Governu seidauk lori fali programa ba Parlamentu Nasional.

@STL

No comments:

Post a Comment