AMP Ezizi Prezidente Parlamentu Hodi Tau Mosaun Sensura Iha Agenda ho Karakter Urjensia - ITL | BUAT HOTU KONA BA TIMOR-LESTE

ATUALIDADE

Post Top Ad

AMP Ezizi Prezidente Parlamentu Hodi Tau Mosaun Sensura Iha Agenda ho Karakter Urjensia

Aliansa Maioria Parlamentu (AMP) hatama karta ba Presidente Parlamentu hodi konvoka reuniaun lideransa partidu hodi tau agenda, hodi deskuti mosaun sensura ho karakter urgensia iha plenaria Parmalentu Nasional.

Iha entrevista ho deputadu husi bankada CNRT Natalino de Jesus hateten AMP hatama ona karta ba Presidente Parlamentu Nasional ato konvoka reuniaun lideres bankada.
“Konvoka reuniaun lideres bankada para atu deskuti konaba agendamentu rua, konaba proposta rua ne’ebe opozisaun hatama liu-liu ba iha rekursu ba admisaun orsamentu retifikativu no mos mosaun sensura ne’ebe opozisaun hatama”, hateten Natalino.
Natalino mos hateten katak mosaun sensura hatama tiha ona, Deputadu Patrosinu mak reprezenta AMP hato’o deklarasaun politika, depois hato’o kedas mosaun sensura ba meza Parlamentu Nasional. Tanba ne’e mak ohin lideres bankada opozisaun ezizi fila fali Presidente Nasional atu halo reuniaun lideres bankada atu hare’e agendamentu ba ida ne’e, tanba ne’e importante tebes, ba aktus importante atu hare’e no trata lalais para hare serteza desizaun ruma ba estadu ida ne’e.

Iha parte seluk Presidente Bankada Fretelin, Francisco Branco iha sala bankada ba jornalista sira esplika mosaun sensura ba governu iha Konstituisaun artigu 111 hatete sensura implementasaun programa de Governu.
“Governu seidauk implemta nia programa ida, esperitu de Lei konaba mosaun sensura ba programa governu ne’e, bainhira governu nia programa aprovadu tena iha parlamentu, depois iha ezekusaun tinan ida, tinan rua, tinan tolu nia la halao  tuir nia programa ne’ebe nia promete iha uma fukun  parlamentu povu nia reprezentante sira, entaun sira halo mosaun sensura”, Esplika Branco.
Entertanto enkontru lider bankada ba karta ne’ebe hatama ona husi AMP sei deskuti iha sexta-feira iha sala konferensia Parlamentu Nasional.

@tafara.tl

No comments:

Post a Comment