Mosaun Sensura Hanesan Asaltu Poder - ITL | BUAT HOTU KONA BA TIMOR-LESTE

ATUALIDADE

Post Top Ad

Mosaun Sensura Hanesan Asaltu Poder

Mosaun sensura neebe parte Bloku Opozisaun Parlamentar Aprejenta, hanesan asaltu poder maske mosaun sensura nee iha konstitusaun preve ona iha artigu 111.

Kestaun nee hatoo husi xefi bankada fretilin Deputadu Francisco Miranda Branco, ba jornalista sira, segunda (20/11/2017) nee katak mosaun sensura nee asaltu poder.

Maske nune deputadu branco la menta katak, tenki rejista kuandu parlamentu simu ona proposta orsamentu governu.

Nunee mos Deputada Maria Teresa Gusmao dehan mosaun sensura nee los iha konstituisaun preve, maibe kestaun hatoo mosaun sensura nee wainhira mosu erru ruma, hanesan Parlamentu la halo nia fungsaun ho diak no governu mos la halo nia funsaun.

Entertantu Ministru Prezidensia i Konsellu Ministru Adriano do Nascimento hateten mosaun sensura neebe Bloku Aliansa Maioria Parlamentar hatoo nee hanesan direitu, maibe direitu nee tuir konstituisaun neebe sei iha dalan atu deskuti.

@STL

No comments:

Post a Comment