Laiha Boa Fe, OMP Komesa Blokea Funsionamentu Komisaun PN - ITL | BUAT HOTU KONA BA TIMOR-LESTE

ATUALIDADE

Post Top Ad

Laiha Boa Fe, OMP Komesa Blokea Funsionamentu Komisaun PN

Oposizaun Maioria Parlamentar laiha ona boa fe, tanba sira komesa blokea ona funsionamentu aktividade komisaun iha Parlamentu Nasional.

Kestaun nee hatoo husi Sekretariu Jeral Partidu Fretilin Jose Reis katak, kestaun neebe maka akontese iha PN, oposizaun komesa blokia funsinamentu komisaun sira nian bele paraliza Parlamentu ida nee.
Ita hare katak laiha voa fe atu kontribui prosesu nee lao ba oin, ita hotu hatene siklu nee lao servisu ida ke partidu hotu hotu halao tarballu ida nee atu hametin paz no establidade iha ita nia rai,” dehan Adjuntu Sekjer Fretilin Jose ba jornalista sira, hafoin remata enkontru ho delegasaun Uniaun Eropia, iha Hotel Timor, Dili, Sesta (24/11/2017).
Adjuntu Sekjer Fretilin JR hateten, Uluk mos iha rezistensia nia laran balu halo servisu iha liur, maibe servisu iha liur mos desizaun iha nafatin rai laran, tanba nee agora rai independente ona laiha problema, hanoin lideransa sira iha boa fe nafatin atu bele tur hamutuk rejolve problema ida nee.

Iha fatin hanesan Prezidente Partidu Demokratiku Mariano Assanami Sabino hateten, nia apresia ba Uniaun Europea nia partisipasaun ba iha prosesu demokratiku eleisaun. Tanba bainhira Timor luta ba ukun rasik aan mos bolu membru nasaun balu.

@STL

No comments:

Post a Comment